1 Cf 1Co 10,21

2 Cf Mt 26,26-28

3 Cf Mt 26,28

4 1Co 10,17

5 Cf Hch 2,3

6 Cf 1P 1,7

7 Cf 1Co 12,27

8 Cf Ef 4,15

9 Cf Rm 12,1

10 1Co 11,27

11 Cf 1P 1,21

12 Cf Jn 6,36; 20,29

13 Cf Jn 16,22