1 - Gen 9, 25-27.

2 - O anche "norme" secondo Girolamo, Lib. interp. hebr. nom.: CC 72, 71.

3 - Cf. Cant 1, 2.

4 - Girolamo, Lib. interp. hebr. nom.: CC 72, 63.

5 - 1 Cor 11, 19.

6 - Prov 10, 4 (sec. LXX).

7 - Matteo 7, 20.

8 - Cf. 1 Cor 1, 22.

9 - Cf. Gen 9, 23.

10 - Cf. Gen 9, 27.

11 - Phil 1, 18.

12 - Isa 9, 7.

13 - Matteo 20, 22.

14 - Matteo 26, 39.

15 - Gen 9, 21.

16 - 2 Cor 13, 4.

17 - 1 Cor 1, 25.

18 - Gen 9, 21.

19 - Cf. Gen 9, 2.23.

20 - Cf. Gen 10, 6-7.

21 - Gen 10, 8-12.

22 - Gen 10, 6-20.

23 - Gen 10, 21.

24 - Gen 10, 25.

25 - Gen 10, 31-32.

26 - Gen 10, 5.

27 - Gen 10, 13.

28 - Gen 10, 20.

29 - Gen 11, 1-9.

30 - Cf. Gen 10, 8.

31 - Ex 10, 4-5.

32 - Gen 11, 4.

33 - Gen 10, 9.

34 - Ps 94, 6.

35 - Iob 15, 13 (sec. LXX).

36 - Gen 11, 5-7.

37 - 1 Cor 3, 9.

38 - Gen 1, 26-27.

39 - Gen 11, 7.

40 - Gen 11, 6.

41 - Virgilio, Aen. 4, 592.

42 - Gen 1, 24.

43 - Cf. Plinio, Nat. hist. 8, 21, 72-76.

44 - Gen 10, 25.

45 - Gen 11, 10-11.

46 - Cf. Gen 11, 10-26.

47 - Cf. Gen 17, 5.

48 - Ps 13, 3; 52, 4.

49 - Ps 13, 52; 52, 5.

50 - Ps 13, 2; 52, 3.

51 - Vedi sopra 3.2.

52 - Gen 10, 25.

53 - Gen 11, 26-28.

54 - Ios 24, 2.

55 - Gen 6, 9.

56 - Gen 11, 27-29.

57 - Gen 11, 31.

58 - Gen 24, 10.

59 - Iudt 5, 5-9.

60 - Gen 11, 32.

61 - Gen 12, 1.

62 - Gen 12, 4.

63 - Gen 10, 31-32.

64 - Gen 11, 1.

65 - Gen 11, 32.

66 - Gen 12, 1-4.

67 - Act 7, 2; Gen 12, 1.

68 - Gen 12, 1-3.

69 - Cf. Eusebio, Chronic.: PL 27, 263.

70 - Gen 12, 4.

71 - Act 7, 2.

72 - Gen 12, 6-7.

73 - Cf. Gen 12, 10-20.

74 - Cf. C. Faustum 22, 36.

75 - Gen 13, 8-9.

76 - Cf. Seneca, Controv. 6, 3.

77 - Gen 13, 14-17.

78 - Cf. Aristotele, Top. 126 b28; Rhet. 1413 a22.

79 - Gen 13, 18.

80 - Gen 14, 18-24.

81 - Cf. Hebr 7, 1-10.

82 - Ps 109, 4.

83 - Gen 15, 1-5.

84 - Gen 15, 6; 1 Mach 2, 52; Rom 4, 3; Gal 3, 6; Iac 2, 23.

85 - Gen 15, 7-21.

86 - Gen 15, 8.

87 - Luca 1, 34-35.

88 - Matteo 24, 21; cf. Dan 12, 1; Apoc 7, 14.

89 - Gen 15, 13.

90 - Gen 11, 32.

91 - Gal 3, 17.

92 - Gen 15, 17.

93 - Vedi sopra 15, 3.

94 - Cf. Gen 16, 1-3.

95 - 1 Cor 7, 4.

96 - Gen 16, 6.

97 - Gen 15, 4.

98 - Gen 17, 1-21.

99 - Gen 17, 17. 8.

100 - Gen 17, 14.

101 - Rom 5, 12.

102 - Gen 2 17.

103 - Eccli 14, 18 (sec. LXX).

104 - Rom 4, 15.

105 - Ps 118, 119.

106 - Gen 17, 5-6.16.

107 - Hebr 11, 11.

108 - Cf. Gen 25, 1.

109 - Rom 4, 19.

110 - Cf. Gen 18, 1-2.

111 - Gen 18, 2-3.

112 - Gen 19, 2.

113 - Gen 19, 16-19.

114 - Gen 19, 21 (sec. LXX).

115 - Hebr 13, 2.

116 - Gen 18, 18.

117 - Cf. Gen 19, 26; Sap 10, 7; Luca 17, 32.

118 - Gen 20, 12.

119 - Gen 21, 6.

120 - Cf. Gal 4, 22-26.

121 - Cf. Gen 22, 1-14.

122 - Gen 21, 12-13.

123 - Rom 9, 8.

124 - Hebr 11, 17-19.

125 - Rom 8, 32.

126 - Cf. Gen 22, 1-14.

127 - Gen 22, 10-12.

128 - Gen 22, 14-18.

129 - Cf. Gen 23, 1.

130 - Gen 17, 17.

131 - Gen 23, 19-20.

132 - Cf. Act 7, 2-4; cf. De civ. Dei 15, 2.

133 - Gen 24, 2-3.

134 - Cf. Gen 25, 1.

135 - Cf. Gal 4, 24.

136 - Gen 16, 3.

137 - Gen 25, 1.

138 - Gen 25, 5.

139 - Rom 9, 8.

140 - Gen 21, 12.

141 - Cf. Gen 25, 7.

142 - Gen 25, 23.

143 - Rom 10-13.

144 - Cf. De gratia Christi et de peccato originali; De gratia et libero arbitrio; De correptione et gratia: NBA, XX.

145 - Gen 26, 1-5.

146 - Cf. Gen 26, 7-11.

147 - Cf. Gen 26, 24.

148 - Cf. Gen 25, 29-34.

149 - Gen 25, 27.

150 - Gen 27, 27-30.

151 - Gen 27, 33.

152 - Gen 28, 1-4.

153 - Gen 21, 12.

154 - Gen 28, 10-19.

155 - Io 1, 47.

156 - Io 1, 51.

157 - Cf. 1 Cor 7, 4.

158 - Cf. Gen 29, 1 - 30, 24.

159 - Cf. Gen 32, 24-32.

160 - Ps 17, 46.

161 - Gen 50, 22.

162 - Gen 46, 8.

163 - Gen 49, 8-12.

164 - Cf. C. Faustum 12, 42.

165 - Io 10, 17-18.

166 - Io 2, 19.

167 - Io 19, 30.

168 - Ps 22, 5.

169 - 1 Cor 3, 2.

170 - Gen 25, 23.

171 - Cf. Gen 48, 12-19.

172 - Cf. Ex 1, 15-22.

173 - Cf. Ex 2, 5-10.

174 - Cf. Ex 2, 11-15.

175 - Cf. Ex 3, 7-10; 4, 19-23.

176 - Cf. Ex 7, 11.

177 - Cf. Ex 14, 5-31.

178 - Cf. Ex 12, 11.

179 - Cf. 1 Cor 5, 7.

180 - Cf. Act 2, 1-4.

181 - Cf. Luca 11, 20.

182 - Cf. Ex 31, 18.

183 - Cf. Iudc 2, 6-9.

184 - Cf. Num 13, 17.

185 - Cf. Iudc 2, 16-19.

186 - Cf. 3 Regg 31 (Volgata: 3 Reg).

187 - Matteo 1, 1-17.

188 - Cf. Gen 15, 9.