1 - Sir 51, 31. 36.

2 - Cf. Mt 13, 4-8.

3 - Is 10, 23.

4 - Mt 13, 44.

5 - Mt 13, 45-46.

6 - Mt 22, 37. 39-40.

7 - Sal 10, 6.

8 - Mt 22, 37.

9 - Rm 13, 9-10.

10 - Mt 22, 39.

11 - Mt 22, 37.

12 - Mt 25, 40. 45.

13 - Cf. LUCILLO, fragm. 1119; ORAZIO, Satyrae 1,1, 62; APULEIO, Apologia 23.

14 - 1 Cor 15, 33.

15 - Sir 28, 28.

16 - Prv 2, 4.

17 - Cf. LUCILLO, fragm. 1119; ORAZIO, Satyrae 1, 1, 62; APULEIO, Apologia 23.

18 - Sal 115, 1.

19 - Sal 115, 6.

20 - Lc 16, 22.

21 - 2 Cor 13, 3.

22 - Gv 10, 30.