1 - Vedi sopra 11, 9.

2 - Es 3, 14.

3 - Cf. At 5, 39; Rm 5, 10; cf. Col 1, 21.

4 - Cf. Lucrezio, De rer. nat. 1, 262-264.

5 - Cf. Es 6, 16-20; 10, 1-6.

6 - Eccli 10,15.

7 - Cf. Sal 58, 10.

8 - Sal 18, 13.

9 - Vedi sopra 11, 13.

10 - Cf. Rm 5, 5.

11 - Sal 72, 28.

12 - Cf. Mc 14, 9.

13 - Apuleio, De deo Socr. IV.

14 - Cf. alcuni stoici in Diogene Laerzio (7. 141-142).

15 - Cf. Eusebio Chronic. 1, 12: PL 27, 42.

16 - Cf. Mc 14, 9.

17 - Cf. Eraclito in Diogene Laerzio (9, 1, 8); Plutarco, De Ei Delph. 8, 389a; Empedocle, fr. 17 (Diels, 31).

18 - Eccle 1, 9-10.

19 - Cf. Rm 6, 10.

20 - Rm 6, 9.

21 - 1 Ts 4, 17.

22 - Sal 11, 8-9.

23 - Sal 11, 9.

24 - Sap 9, 13-15.

25 - Gn 1, 1.

26 - Gn 1, 14.

27 - Rm 12, 3.

28 - Tt 1, 2-3.

29 - Cf. Sal 11, 9.

30 - 2 Cor 10, 12.

31 - Platone, Timeo 34b s.

32 - Sap 11, 21.

33 - Is 40, 26 (sec. LXX).

34 - Mt 10, 30.

35 - Sal 146, 5.

36 - Cf. Tb 13, 23; Sal 83, 5 ecc.

37 - Cf. Sal 113, 16.

38 - Cf. Gn 1, 8.

39 - Sal 148, 4-5.

40 - Cf. Mt 25, 46.

41 - Cf. Gv 14, 6.

42 - Vedi sopra 10, 30.

43 - Cf. 1 Cor 15, 26.

44 - Cf. Gn 1, 26.

45 - Cf. Gn 2, 7.

46 - Cf. Gn 2, 21-24.

47 - Cf. Platone, Timeo 41a-43b.

48 - Ger 23, 24.

49 - Sap 8, 1.

50 - 1 Cor 3, 7.

51 - 1 Cor 15, 38.

52 - Ger 1, 5.

53 - Cf. Gn 30, 37.

54 - Cf. Platone, Timeo 11, 41.

55 - Cf. Porfirio, De regr. an.

56 - Cf. Platone, Timeo 29b.

57 - Cf. Platone, Politeia 597b-e; Timeo 30b ss.; Filebo 28c-31a.

58 - Cf. Platone, Timeo 30b.

59 - Cf. Gn 2, 22.

60 - Sal 45, 9.

61 - Sal 24, 10.